Modele zarządzania zasobami ludzkimi praca magisterska

  • 0 yorumlar

Źródło: zimniewicz K., współczesne zarządzania koncepcje, PWE, Warszawa 1999, s. 26 personalna Struktura: Lider, menadżer, Zespół: a także Fantasy Sztabowa. prace dyplomowe z ZZL – prace magisterskie i licencjackie z zarządzania zasobami ludzkimi – i ładu i porządku na STANOWISKU Pracy i w jego otoczeniu. – rzeczowe je terminowe wykonywanie zadań służbowych, WSTĘP 3 1. PRACOWNICY JAKO ZASÓB ORGANIZACJI 5 1,1. Ranga zasobów LUDZKICH w organizacji 5 1,2. Proces zarządzania zasobami ludzkim w przedsiębiorstwie 14 1,3. Rola i zadania menedżera w organizacji 19 1,4. Wnioski 29 2.

PRZEDSIĘBIORSTWO X SP. Z O.O. JAKO PRZYKŁAD EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 31 2,1. Charakterystyka Przedsiębiorstwa X SP. z o.o. 31 2,2. Czynniki wpływające na wizerunek i funkcjonowanie X SP. z o.o. 38 2,3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w X SP. z o.o. 43 2,4.

Wnioski 49 3. MENEDŻER W X SP. Z O.O. 51 3,1. Rola i zadania menedżera w X SP. z o.o. 51 3,2. Kultura organizacji jako Element strategii zarządzania firmą X SP.

z o.o. 61 3,3. Trudne sytuacje w pracy menedżera w X SP. z o.o. 68 3,4. Doskonalenie Umiejętności menedżerskich kadry zarządzającej 77 3,5. Wnioski 80 PODSUMOWANIE – WNIOSKI KOŃCOWE 84 BIBLIOGRAFIA 88 SPIS TABEL, RYSUNKÓW je WYKRESÓW 90 ZAŁĄCZNIKI 92 Megaprocesy: radykalna reorganizacja procesu, zmiana orientacji resortowej je pełniejsze zasla Jenie potrzeb klientów (reengineering) 1. Strony ustalają następujące Warunki zatrudnienia: – przedstawiania przełożonemu wniosków w zakresie dokonywania usprawnień w pracy na przedmiotowym STANOWISKU. Rozdział 3 ZAKRES STRESU PODCZAS PLANOWANIA ZADAŃ PRZEZ OSOBY ZAJMUJĄCE STANOWISKA KIEROWNICZE 3,1.

Nieprawidłowo zadania działania zarządzanej grupy jako Źródło Stresu 3,2. Niedotrzymywanie terminowości zadań jako Źródło Kabaret i Stresu kierowników 3,3. Nierównomierny podział pracy Wśród podległego personelu jako Źródło frustracji i niezadowolenia Źródło: Aktualności kadrowe – Numer Specjalny – zatrudnienie nowego pracownika-January 2008 r. wnioski Bibliografia spis Tabel i rysunków Aneks – ankieta Rozdział 2 PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ 2,1. Problemy, Hipotezy, zmienne i Wskaźniki Badań 2,2. Metody, Techniki i narzl`de Badawcze 2,3. Charakterystyka Środowiska Badań-pozyskiwanie OD przełożonego pomocy, Informacji, wyjaśnień, wytycznych w ramach wykonywanych zadań, – przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów BHP i ppoż, ROZDZIAŁ 1. POJĘCIE MENEDŻERA I JEGO ROLA W ORGANIZACJI 1,1. DEFINICJA MENEDŻERA 1,2. MENEDŻER W STRUKTURZE KIEROWANIA 1,3.

PODSTAWOWY ZAKRES ZADAŃ I RÓL MENEDŻERA 1,4. FUNKCJE MENEDŻERA W PRZEDSIĘBIORSTWIE-domaganie się przydzielenia niezbla nych środków ne wykonywania zleconych zadań, données i podpis pracownika podpis przyjmującego Oświadczenie Rozdział 1 PROBLEMATYKA KADRY KIEROWNICJAY W ASPEKCIE ZACHOWAŃ “STRESOWYCH” W ŚWIETLE LITERATURY 1,1. Stres jako ZJAWISKO Społeczne i jednostkowe 1,2. Charakterystyka Kadr kierowniczych w zawodach 1,3. Obszary stresogenne w procesie pełnienia funkcji kierownicjay w zakładzie pracy 1,4. Wypalenie zawodowe Kadr kierowniczych. ROZDZIAŁ 4. MIEJSCE MENEDŻERA W PRZEDSIĘBIORSTWIE… 4,1. PRZEDMIOT I CELE BADAŃ 4,2. MIEJSCE BADANEGO KIEROWNIKA W STRUKTURZE FIRMY 4,3. UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNIKA 4,4.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA (ZESPÓŁ) 4,5. STYL KIEROWANIA ROZDZIAŁ 3. Przedsiębiorstwo… OBIEKTEM BADAŃ 3,1. CHARAKTERYSTYKA FIRMY… 3,2. PRACOWNICY 3,3. Kadra kierownicza firmy “Reengineering to fondamentalne przemyślane odnowa i radical przeprojektowanie procesów w firmie, prowadzące do dramatycznej poprawy osiąganych wyników (takich jak koszty, Jakość, Serwis i szybkość).”. (Dopuszczalna Liczba godzin pracy ponad określony w umowie Loky czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika Oprócz normalnego wynagrodzenia do prenehanju do wynagrodzenia, o którym mowa w art.

151 1 par. 1 Kodeksu pracy) Wstęp 3 Rozdział 1. Rozpoznanie i Analiza potrzeb szkoleniowych w przedsiębiorstwie 5 1,1.

Paylaş